Del

Hvad er AMU audit?

AMU audit er et kvalitets- og kontrolsystem, der sikrer, at alt går for sig efter reglerne, når en erhvervsskole, et AMU-center eller en SOSU-skole tilbyder AMU-undervisning.

AMU audit pjece
Vi har udarbejdet en AMU audit pjece, som kan downloades. Den giver svar på det meste.Pjecen ligger her.

Herunder finder du tjeklisterne til brug ved AMU-audit.

AMU audit

AMU audit sørger kort fortalt for, at skolernes administrative procedurer og undervisningen på AMU lever op til gældende regler og lovgivning, – og det virker

Michael Kaas Andersen,
direktør på Selandia og formand for Danske Erhvervsskoler – Ledernes VEU-udvalg

 

AMU Audit seminar 2016

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

For tredje år i træk samledes AMU udbyderne for at udveksle erfaringer om arbejdet med egenkontrol og høre om nye initiativer. Trods snefald i store dele af landet, nåede langt de fleste deltagere frem, og seminaret blev det indtil nu, mest velbesøgte.

Uddannelseschef Anders Lykke Nielsen fra EUC Nordvestsjælland indledte dagen et oplæg om, hvordan AMU audit praktiseres i Region Sjælland og konkluderede, at der i dag er langt bedre styr på det end for tre år siden. Den præsenterede Audit-cirkel om, hvordan skolerne gensidigt gennemfører audit hos hinanden i regionen, vakte især opmærksomhed blandt deltagerne. Med udgangspunkt i skolernes gode erfaringer med eget initiativ til AMU audit, lagde Anders op til nye tanker om, hvorvidt skolerne også kunne gøre pædagogisk udvikling til et fælles anliggende.

Fuldmægtig Jørgen Brogaard Nielsen, STUK, introducerede nyt om Viskvalitet.dk og på baggrund af udviklingsprocessen og de overvejelser, der ligger til grund for fornyelsen, fik deltagerne en rigtig god indsigt i og ballast til det kommende arbejde. Der var stor interesse for baggrunden for spørgsmålene og drøftelser om ministeriets indirekte prioriteringer i valget af spørgsmål. Fornyelsen indeholder kategorisering af spørgsmålene ved resultatvisninger i tre kvalitetsdimensioner: kursusudbytte, lærerens præstation samt undervisningens form og indhold. Med indførelsen af en 10-punktsskala, er hensigten også, at resultaterne i højere gad anvendes i arbejdet med kvalitetsudvikling og med mindre fokus på gennemsnitstal.  

Chefkonsulent, Michael Østergaard, STUK, orienterede om de positive resultater af tilsynsbesøgene i 2015, hvor der udelukkende var tale om anledning til få korrigerende handlinger. STUK har afleveret omfattende materiale til Rigsrevisionen, som opfølgning på rapporten om utilsigtet brug af AMU. DEG-L bidrog også med materiale om AMU audit. STUK afventer p.t., hvorvidt Rigsrevisionen har behov for yderligere materiale, før sagen kan afsluttes. Tilsynet i 2016 forventes, som noget nyt at have fokus på resultater og erfaringer med skolernes egenkontrol f.eks. i form af AMU audit samt lærerkvalifikationer. I 2. halvår af 2016 forventer man også at anvende VisKvalitet til tematisk tilsyn.

Med optakt fra Sofie Janning, Selandia, om arbejdet med undervisningsplaner, blev der udvekslet erfaringer og tips til det daglige arbejde, ligesom der også blev sat fokus på tilsyn ved udlagt undervisning. Arbejdsgruppen bag AMU audit materialet og seminaret orienterede om den kommende revision af tjeklisterne, som sendes til skolerne inden den 1. marts 2016 sammen med datoen for næste års netværksseminar. I januar 2016 omfatter AMU audit netværket: 50 erhvervsskoler, 4 AMU-centre, 8 SOSU skoler, 2 landbrugsskoler, 3 VUC-centre og 1 professionshøjskole.

Slides fra AMU audit seminaret  januar 2016

Oplæg v. Mie Poulsen, AMU audit projektgruppen

Oplæg v. Anders Lykke Nielsen, Uddannelseschef AMU og Efteruddannelse

Oplæg v. Jørgen Brogaard Nielsen, STUK

Oplæg v. Michael Østergaard, STUK 

Vil du vide mere?

Lotte Mollerup- Specialkonsulent – Rådgivning
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K