Del

Fokus på digitalisering

I forbindelse med COVID-19 gennemføres en stor del af undervisningen som online undervisning. Udviklingen og vidensdelingen er allerede godt i gang på erhvervsskolerne.

Her er en samling af platforme, hvor undervisere kan hente råd, vejledning og finde gode ideer til, hvordan de kan gennemføre online undervisning.

Den Digitale Erhvervsskole - konferencemateriale
4 podcasts om online undervisning under og efter corona-nedlunkingen

EMU.dk – online undervisning på EUD
- Råd og vink om virtuelle prøver på eud

EMU.dk – online undervisning på de gymnasiale uddannelser

UVM.dk - Miniguide til fjernundervisning på AMU

CIU – gode råd om online undervisning 

Videnscentre for erhvervsuddannelserne - Link til videnscenterportalen

eVidenCenter - gode råd om at undervise og vejlede online

Into Learning - Gode råd om digitale relationer i online undervisning

FLUID - nyhedsbrev om ressourcer til virtuel undervisning

EVA - Fem trin til god online undervisning

Edtechdonor.dk - overblik over virksomheder der leverer gratis rådgivning m.m.

UNESCO - gode råd til distance læring og global perspektivering af uddannelse og COVID-19

DEG's eget materiale finder I i menupunkterne nedenfor. Se bl.a. visualiseringen af Den Digitale Erhvervsskole, hvor der er links til yderligere inspirationsmateriale.

1. Strategisk fokus

Bestyrelsens og ledelsens strategiske fokus på digitalisering af undervisningen er afgørende for udviklingen af digitalisering af læring.

Fælles strategi for digitalisering

DEG har udviklet en strategi for, hvordan foreningen vil understøtte erhvervsskolernes arbejde med at udvikle og implementere digitalisering inden for skolens kerneopgaver. Strategien danner ramme om foreningens indsatser på det digitale område. Link til strategi

Guide til bestyrelser om digitaliseringsstrategi

DEG-B har udarbejdet en guide, der skal hjælpe erhvervsskolernes bestyrelser med at udarbejde en digitaliseringsstrategi, der er tilpasset skolens lokale muligheder, udfordringer og ambitioner. Formålet med guiden er at motivere bestyrelser og ledere til at samarbejde om at udvikle digitaliseringsstrategier. Find den under foreningens kort og godt.

2. Pædagogisk fokus

Øget pædagogisk fokus på it som pædagogisk værktøj og eksperimenter med nye undervisningsformer med it er afgørende for udvikling af digitalisering af læring.

DEG samarbejder med Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU), der har til formå at understøtte og udvikle ny didaktisk viden omkring brugen af it i undervisningen, hvor teknologien kan tilføje en faglig merværdi for eleverne på landets erhvervsuddannelser. 

CIU afholder bl.a. Learning Factories, hvor skoler arbejder med autentiske problemstillinger og udvikler konkrete løsningsforslag til lige netop deres it-didaktiske problemstilling. CIU understøtter og skolernes arbejde med it gennem videndelingsnetværk, webinarer og it-didaktiske temadage. Læs mere om CIU's aktiviteter på www.ciuud.dk 

Ny ETU-spørgeramme om digitalisering

Der er udviklet et nyt tillægsmodul til de obligatoriske elevtrivselsmålinger (ETU), der kan afdække, hvordan eleverne oplever digitalisering i undervisningen.

Tillægsmodulet kan kobles til den nye ETU på det gymnasiale område og til ETU på erhvervsuddannelserne. Formålet med det nye tillægsmodul er at give erhvervsskolernes ledelse og undervisere mulighed for at få et indblik i elevernes perspektiv på digitalisering. Find spørgerammen her.

Årlig konference "Den digitale erhvervsskole"

DEG afholder årligt i samarbejde med forlaget Praxis en konference med fokus på temaer indenfor digitalisering og undervisning. Hvert år arrangeres konferencen i samarbejde med en række aktører. I 2020 samarbejder vi med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Det Nationale Videncenter for e-læring og Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU). Læs mere her.

3. Kompetencefokus

Udvikling af elevernes og undervisernes kompetencer er afgørende for udvikling af digitalisering af læring på erhvervsskolerne.

Visualisering af den digitale erhvervsskole

Foreningen har sammen med HL og Uddannnelsesforbundet kortlagt, hvad digitalisering er på en erhvervsskoler. Brug plakatens tematikker og tilhørende spørgsmål til at undersøge, hvad der kendetegner digitalisering på erhvervsskolerne. 

Hent plakaten her

4. Investeringsfokus

Investeringer i nye teknologier i form af digital hardware og software er afgørende for udvikling af digitalisering af læring.

5. Omverdensfokus

Udvikling af digitalisering af læring kræver at skolerne og sektoren har fokus på at etablere netværk og alliancer med relevante samarbejdspartnere. It gør det desuden muligt at have et internationalt og globalt blik i undervisningen.

Eksterne samarbejdspartnere

DEG arbejder for at etablere partnerskaber omkring digitalisering med eksterne samarbejdspartnere, herunder Center for anvendelse af It i Undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU) samt eVidenCenter. Formålet er at sætte nye indsatser i gang på det digitale område samt at skabe synergi og vidensdeling mellem de indsatser, der allerede er i gang på det digitale område.

Digitaliseringsklar lovgivning

DEG arvejder for at identificere elementer i lovgivningen, der står i vejen for erhvervsskolernes udviklingsmuligheder på det digitale område. Formålet er at sikre, at lovgivningen ikke er en hindring for skolernes udvikling inden for digitalisering af skolernes kerneopgaver.

6. Supportfokus

Fokus på kerneopgaven kræver, at skolens supportprocesser fungerer optimalt, og de så vidt muligt er digitalt understøttet.

Visualisering af Den Digitale Erhvervsskole

DEG har i samarbejde med Uddannelsesforbundet og HL udarbejdet en plakat, der visualiserer de forskellige elementer Den Digitale Erhvervsskole består af. Plakaten skal bruges som dialogværktøj til ledere og undervisere på erhvervsskolerne.

Hent plakaten her

Plakaten indeholder 12 forskellige temaer. Der udarbejdet en række refleksionsspørgsmål og samlet inspirationsmateriale til hvert tema, som skal styrke dialogen mellem ledere og undervisere og skolernes udviklingsarbejde på det digitale område.
Nedenfor er der links til de 12 temaer i Den Digitale Erhvervsskole.

Digitale dannelse
Digital strategi
Samarbejde med virksomheder
Administrative værktøjer
L
æring i praksis
Virtuelle læringsrum
Læringsplatforme
Erhvervs-,fag-, og almenfaglige teknologier
Digitale læremidler
Faglig udvikling gennem teknologier
Digitale Evalueringer
Digitale relationer

Analyser

Bestyrelsesgodkendte digitaliseringsstrategier

DEG-B har undersøgt, hvor mange erhvervsskoler, der har fokus på digitalisering på et strategisk niveau på erhvervsskolerne. Undersøgelsen viser, at 92 % af de adspurgte erhvervsskoler enten har eller er i gang med at udarbejde en digitaliseringsstrategi, som er godkendt af skolens bestyrelse.

Læs undersøgelsen her

Arbejdet med digitalisering på erhvervsuddannelserne

STIL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 105 ledere på erhvervsuddannelserne for at følge op på erhvervsskolernes arbejde med digitalisering. Der er i 2019 udgivet denne analyse.

Almene digitale kompetencer på erhvervsuddannelserne

EVA har gennemfor en undersøgelse af erhvervsuddannelseseleververnes amene digitale kompetencer. Læs mere her.

Digitalisering på VEU

EVA har afdækket erfaringer med digitalisering af VEU. Læs mere her.

Tre analyser om e-læring på VEU

Epinion har udarbejdet tre analyser om e-læring på VEU. Læs mere her.

Digitalisering i gymnasiet set fra et elevperspektiv

EVA har gennemført en undersøgelse af brug af digitalisering i gymnasiet set med elevernes øjne. Læs mere her.

Vil du vide mere?

Stine Sund Hald- Chefkonsulent - teamkoordinator og analyse
Anne Wieth-Knudsen- Chefkonsulent - teamkoordinator og økonomi
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K