Del

FAQ

Corona: Spørgsmål og svar om skolernes aktuelle situation

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) søger løbende afklaring på indkomne spørgsmål vedrørende skolernes aktuelle situation. FAQ'en herunder holdes opdateret med nye og redigerede spørgsmål/svar, efterhånden som rammer og regler ændres og nye spørgsmål dukker op. 

Bemærk: FAQ'en er pr. 26. maj opdateret ift. de aktuelle nødregler, samt den udvidede genåbning, som er gældende fra den 27. maj.

Vi henviser endvidere til Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål og svar. 

Tjek også vores analyser og stikprøver

Opdateret 27. maj 2020 kl. 15.00

Tværgående

Hvordan skal skolerne forholde sig i forhold til undervisning i førstehjælp? (25.05)
Som tidligere meldt ud, har Dansk Førstehjælpsråd besluttet, at der igen må afholdes førstehjælpskurser. Dansk Førstehjælperåd har drøftet, hvor mange, der kan deltage på hvert kursus, og er kommet frem til den beslutning, at hvis skolen kan gennemføre undervisning med flere end 9 elever, hvor eleverne lever op til kompetencemålene samtidig med, at de indskærpede hygiejneregler efterleves, så tillader rådet det.

Det betyder dog blandt andet at:

 • Der fortsat ikke må være mere end tre personer i en gruppe – og at grupperne skal holdes
 • At hver kursist har sin egen ansigtsmaske eller dukkerne rengøres efter fabrikanten anvisninger mellem hver kursist
 • At dukkerne afsprittes mellem hver kursist
 • At eleverne har tid til håndhygiejne
 • At eleverne udfører håndhygiejne før og efter hver praktisk øvelse
 • At udstyr, som f.eks. hjertestartertrænere, sprittes af mellem hver kursist

Dette vil tage tid fra den praktiske del af undervisningen, hvorfor skolerne ikke vil kunne gennemføre førstehjælpskurserne med et antal elever som normalt. 
Retningslinjerne findes via dette link 

Hvornår udløber nødbekendtgørelsen:
Af LOV nr. 241 af 19/03/2020, § 12, stk. 3 fremgår, at de beføjelser, der medfører, at der kan udstedes nødbekendtgørelser, ophæves automatisk d. 1. marts 2021 (solnedgangsklausul). Inden da skal Undervisningsministeren have fremsat forslag om revision af loven i folketingsåret 2020-2021 (inden udgangen af november 2020).

Kan der afholdes prøver med for eksempel 150 elever samlet i et lokale? (opd. 25.05)
Ja, det vil være muligt at samle et større antal elever i et lokale i forbindelse med en skriftlig prøvesituation, såfremt at afstandskravet på en meter mellem eleverne kan overholdes (i situationer, hvor der synges, er afstandskravet fortsat to meter). Det er en forudsætning herfor, at der føres tilsyn med eleverne, at der sker en styring af adgangen til lokalet og en sikring af, at eleverne ikke samles i store grupper efter prøvens afholdelse. Der henvises derudover til sundhedsmyndighedernes retningslinjer for genåbning af ungdomsuddannelserne.

Vil der være mulighed for at rykke frister for årsregnskaber m.v.? (opd. 20.04)
Fristen for årsrapporterne er udskudt fra den 8. april til den 29. april 2020 for institutioner for forberedende grunduddannelser, almene gymnasier, institutioner for erhvervsrettede uddannelser og voksenuddannelsescentre. BUVM meddeler, at der ikke er planer om yderligere udsættelse. 


Må elever og kursister, som er omfattet af genåbningen og bor på skolehjem eller kosttilbud. komme tilbage dertil? (opd. 25.05)
Ja, så snart ledelsen vurderer, at skolen/institutionen har organiseret sig sundhedsmæssigt forsvarligt.

Er sundhedsmyndighedernes restriktioner på forsamlinger i det offentlige rum gældende for uddannelsesinstitutionerne? (opd. 25.05)
Der stilles ikke krav til det maksimale antal af personer, der må være samlet på skolen. Der er imidlertid et krav om, at borde og stole arrangeres så eleverne har en afstand på en meter mellem hinanden, for at forebygge smitte, mens eleverne sidder i længere tid ved siden af hinanden, og to meter, hvis der skal synges. Mulighederne for indretning af lokalet er derfor afgørende for, hvor mange personer, der må være tilstede. 

Kan man med aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 bede medarbejdere om at gå i minus på deres flexkonto?
Såfremt der lokalt på en arbejdsplads er aftalt en flekstidsordning, har MEDST udtalt, at det ikke er meningen med aftalen, at medarbejdere kan gå i minus på deres flekstidskonto. Aftalen har til formål, at optjent frihed afvikles.


Hvis en medarbejder ikke har ferie og heller ikke afspadsering m.v., men til gengæld har omsorgsdage eller seniordage, kan skolen så kræve at disse kommer i anvendelse?
Omsorgsdage og seniordage kan alene anvendes efter aftale med medarbejderen, jf. MEDST’s Q&A spørgsmål 1. Følgende fremgår heraf: ”Frihed kan afvikles som ferie, særlige feriedage, afspadsering mv. Omsorgsdage og eventuelle seniordage kan bruges efter aftale med medarbejderen.”

Kan medarbejderen aftale at afspadsere, holde ferie eller anden frihed? 
Dette spørgsmål har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen taget stilling til og ja, det kan medarbejderen godt. Det aftales med den foresatte/chef. Allerede planlagt afspadsering, ferie eller anden frihed gennemføres fortsat.


Kan skolerne sende ansatte hjem på afspadsering? 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen anbefaler, at arbejdsgivere ikke pålægger medarbejdere at afvikle afspadsering i den periode, hvor de er sendt hjem med løn. Hvis man som arbejdsgiver alligevel vurderer, at der er særligt tungtvejende hensyn, som taler for, at medarbejdere skal afspadsere, skal det varsles efter reglerne for ansættelsesforholdet.


Hvordan skal skolerne tidsregistrere lærerne - er det ud fra oprindeligt planlagt skema eller er det for den faktiske afholdte tid?
Medarbejderens arbejdstid udgør den planlagte arbejdstid. Hvis medarbejderen helt eller delvist ikke kan præstere det antal timer, medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag, godskrives differencen. 

Hvad er kravet for erstatningsundervisning? 
Der skal i videst muligt omfang tilbydes erstatningsundervisning i form af digitale løsninger mens eleverne er sendt hjem – især i forhold til planlagte prøver etc. Ift. til senere at stille krav om erstatningsundervisning, så meddeler ministeriet følgende: Da det er hensigten, at eleverne i videst muligt omfang skal modtage fjernundervisning, kommer ministeriet ikke umiddelbart til at stille krav om erstatningsundervisning. Medarbejderne arbejder som udgangspunkt fortsat, og vi har tillid til, at de kan gennemføre en række undervisningsaktiviteter, selvom eleverne er sendt hjem. 

Vil der blive stillet materiale til fjernundervisning til rådighed?
Flere digitale forlag og it-virksomheder har tilbudt at stille deres produkter gratis til rådighed for skolerne,
så undervisere, elever og kursister kan tilgå dem under skolelukningen. Skolerne kan få et overblik på emu.dk. Skolen bør sikre sig, at der er personale til rådighed, der kan understøtte de systemer, der anvendes til at gennemføre fjernundervisningsforløb.

Får elever fravær mens skoler er lukket? 
Så længe eleverne deltager i fjernundervisning, løses skriftlige opgaver m.v., gives der ikke fravær.

Hvordan skal skolerne forholde sig til planlagte studieture? 
I og med at man har valgt at lukke skolerne for at mindske smitteudbredelsen, så aflyses studieture. Forhold omkring aflysning af planlagte studierejser afklares af ministeriet.

Hvad med elever på SU? 
For så vidt angår elever på SU medfører nedlukningen, at deres uddannelsesforløb forlænges med en foreløbig ikke nærmere defineret periode. Disse elever oppebærer derfor fortsat SU, såfremt de i øvrigt opfylder almindelige krav til studieaktivitet etc. Det bør sikres, at elever, hvis SU udløber med månedens udgang forlængelses i systemet. 

EUD-området

Hvordan forholder vi os til prøver i grundfag? (25.05)
Efter ændringsbekendtgørelsen pr. 18 maj 2020 er alle prøver i grundfag aflyst og erstattet af standpunktsbedømmelser. 

Hvad skal vi gøre, hvis vores htx- eller eux-elever skal op i teknikfag A/B eller teknologi A/B, og de ikke har haft tilstrækkelig mulighed for at gennemføre den forudgående, afsluttende projektperiode, fordi de ikke har haft den fornødne adgang til værkstederne? (opd. 29.04)
Hvis institutionen vurderer, at elever, der er udtrukket til disse prøver, ikke har haft og fortsat ikke har tilstrækkelig mulighed for at gennemføre den forudgående, afsluttende projektperiode som følge af fysiske begrænsninger under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger, kan institutionen vælge, at disse elever i stedet kommer op i den næstsidst placerede udtrukne mundtlige prøve. Denne justering skal altid godkendes af Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Dette gøres ved at sende en mail med en beskrivelse af justeringen og, hvorfor man har lavet justeringen, til ministeriet (Enhedsleder Rune Kjærsgaard Jørgensen på e-mail: Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk)

Hvordan planlægges eksamen for eux-elever, der kun har ét eller ingen skriftlige fag i sin prøveplan? 
En elev, der afslutter det studiekompetencegivende år i et merkantilt eux-forløb eller de sidste gymnasiale fag i et teknisk eux-forløb, skal, såfremt eleven kun er udtrukket til én skriftlig prøve, kun aflægge skriftlig prøve i det ene fag. Hvis en elev på teknisk eux ikke er udtrukket til nogen skriftlige prøver, aflægges kun den mundtlige prøve i EP/EOP eller senest placerede udtrukne prøve (hvis eleven allerede har afsluttet EP/EOP). En skriftlig prøve kan ikke konverteres til en mundtlig prøve eller omvendt.

Elever fra Grønland og Færøerne er skolehjemsberettigede, men hvordan er disse elevers retsstilling i forhold til evt. at være i karantæne på et skolehjem forud for opstart på hold? (opd. 26.05)
Der henvises til retningslinjerne fra Sundhedsmyndighederne, herunder informationer fra den fælles coronavirus hotline omkring indrejse til Danmark følges. Der er ikke noget generelt krav om hjemmekarantæne ved indrejse til Danmark fra Grønland eller Færøerne. Hjemmekarantæne er en generel anbefaling ved alle former for indrejse, men at der ikke er krav herom.

Hvordan elever fra Grønland og Færøernes retsstilling, såfremt de ikke kan blive færdige med deres uddannelse pga. rejserestriktioner, karantæne mm?
- I det tilfælde skolen pålægges et ekstra svendeprøvehold alene for disse elever, vil skolen så kunne modtage tilskud til skolehjem i karantæneperioden samt til dækning af de ekstra omkostninger, der vil være forbundet med at gennemføre et meget lille ekstraordinært svendeprøvehold for netop disse elever?

Eleverne må afvente, hvilke muligheder der byder sig for fortsat uddannelse ift. de udmeldinger om udrejse- og indrejseforbud, der udmeldes fra myndighederne i henholdsvis Grønland og Danmark. Skolerne skal så vidt muligt fortsætte deres fjernundervisning i perioden, indtil den praktiske undervisning kan genoptages. Såfremt eleverne i en periode ikke kan fortsætte deres uddannelse, har de lovligt fravær i medfør af § 58, stk. 1, nr. 4, i lov om erhvervsuddannelser. Skolerne skal sørge for, at eleverne kan gennemføre deres svendeprøve så snart, det igen er muligt. Ifølge nødloven ydes der tilskud efter de almindelige principper for opgørelse af tilskudsudløsende aktivitet. Der er ikke hjemmel til at yde tilskud til dækning af de særlige udgifter som nævnes. 

Er der vedtaget ændringer af skolepraktikkers mulighed for at oprette en ny virksomhedsforlagt praktik - VFP?
Nej, der er ikke vedtaget ændringer. Det er således muligt at gennemføre virksomhedsforlagt praktikuddannelse, når det kan foregå efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Hjemmelen til korte, ulønnede praktikophold i en virksomhed for elever i skolepraktik (VFP), findes i § 66 f i erhvervsuddannelsesloven (Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK nr. 51 af 22/01/2020)

Er det vedtaget ændringer i forhold til reglerne om virksomhedsforlagt undervisning - VFU?
Nej, der er ikke vedtaget ændringer. Det er således muligt at gennemføre virksomhedsforlagt undervisning, når det kan foregå efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Virksomhedsforlagt undervisning er individuelt aftalt med den enkelte elev og virksomhed. Hjemmelen til at virksomhedsforlænge skoleundervisningen findes i § 18 stk. 2 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) BEK nr. 344 af 31/03/2020.

Skal skolen gennemføre grundforløbsprøver efter GF2? (Opd. 13.05)
Skolerne har tre muligheder ift. grundforløbsprøven:

1. Skolerne kan optage eleverne på hovedforløbet, selv om de ikke har aflagt grundforløbsprøven. Det er en betingelse, at eleven aflægger grundforløbsprøven som led i undervisningen på hovedforløbet, jf. eud-nødbekendtgørelsens § 3.

2. Skolerne kan ophøje standpunktskarakteren for grundforløbsprøven til prøvekarakter, hvis grundforløbsprøven skulle have været afholdt under skolelukningen, jf. eud-nødbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 3. Det betyder, at skolen på nuværende tidspunkt kun kan træffe beslutning om ophøjelse af standpunktskarakterer for prøver, der er planlagt til afholdelse til og med den 18. maj. 

3. Skolerne kan ændre på grundforløbsprøvens indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer, jf. eud-nødbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 4.

Hvornår skal der gives årskarakterer og andre afsluttende karakterer på GF1 og GF2? 
Der er ikke fastsat nødregler om dette. Det er de sædvanlige regler der er gældende herfor. 

Er det muligt at dispensere fra 8 ugers reglen i forbindelse med skolepraktik? 
Nej. Det er ikke muligt efter gældende regler.

Hvordan skal erhvervsskolerne forholde sig til ansøgere, der ikke har opnået mindst 2 i karaktergennemsnit i henholdsvis dansk og matematik? 
Skolerne kan gennemføre optagelsesprøver på skolerne, under forudsætning af at Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende COVID-19 overholdes. Skolerne har desuden mulighed for at optage elever til grundforløb, hvis eleven har været forhindret i at aflægge prøver, der kunne have berettiget eleven til optagelse. Det kan for eksempel være prøver i dansk og matematik på avu, FVU og optagelsesprøven til erhvervsuddannelserne. Det er en forudsætning for optagelse, at skolen skønner, at eleven kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Skolen skal foretage dette skøn ud fra en konkret vurdering og blandt andet på baggrund af standpunktskarakterer i de fag, hvor elever normalt optages på baggrund af prøvekarakterer. For ansøgere, der afslutter grundskolen i juni 2020, vil skolens vurdering blandt andet skulle ske på baggrund af standpunktskarakterer, der bliver ophøjet til prøvekarakter. Læs mere i eud-nødbekendtgørelsen § 2 på retsinformation.dk: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/255

Hvordan forventes det at skolerne afholder svendeprøver på EUD?
Med genåbningen forventes det, at skolerne afholder de afsluttende prøver på hovedforløbet, herunder svendeprøver, med fysisk fremmøde på skolerne. I de tilfælde, hvor det undtagelsesvist ikke er muligt at afvikle svendeprøven på skolen, kan de tidligere etablerede løsninger om afholdelse af afsluttende prøver, herunder svendeprøver samt mulighed for at udstede et administrativt svendeprøvebevis anvendes i bekendtgørelse nr. 255 af 21. marts 2020 om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Hvordan skal skolerne forholde sig til, at EUX-merkantil skal op i 2 skriftlige fag, hvis de kun har fået udtrukket ét fag?(De kan potentielt komme op til 2 skriftlige eksamener; dansk og engelsk. Begge fag er ikke udtrukket for alle elever)
Det fremgår af udkastet til bekendtgørelsen vedr. aflysning af prøver, at elever på eux-merkantil skal op til eksamen i:
1) Skriftlig prøve i dansk 
2) Den skriftlige prøve, der tidsmæssigt er placeret først i elevens eksamensplan. Er denne prøve skriftlig dansk, skal eleven i stedet til den prøve i elevens eksamensplan, der tidsmæssigt er placeret efter skriftlig dansk. Indgår en sådan udover skriftlig dansk ikke i elevens eksamensplan, afholdes alene skriftlig prøve i dansk.

Hvordan forholder skolen sig til opkrævning af betaling for skolepraktikanter på skolehjem i nedlukningsperioder?
I henhold til § 7 i ”Corona-loven” (LOV nr. 241 af 19/03/2020), skal skolen opkræve elevbetalingen i forbindelse med optagelse på kostafdeling som normalt. Dette gælder både for elever, som er på kostafdeling i forbindelse med skolepraktik, og for elever, som er på kostafdeling i forbindelse med skoleophold (ordinære elever). 
BUVM har oplyst, at de snarest muligt melder ud vedr. mulighederne for at søge om tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen jf. den politiske aftale fra før påske.

Må grundforløbselever sendes ud i praktik ved en mester? Nogle skoler har tradition for at sende eleverne ud i praktik 1 uge (med behørige læringsmål). Må det forsat ske, hvis elever og virksomhed er indforståede?
Det, der refereres til som praktik, foregår efter reglerne om virksomhedsforlagt undervisning. Virksomhedsforlagt undervisning kan godt foregå, hvis sundhedsmyndighedernes krav og anvisninger kan overholdes. Virksomhedsforlagt undervisning er individuelt aftalt med den enkelte elev og virksomhed.

Hvordan forholder det sig med ny mesterlæreelever, der uforskyldt mister deres praktikplads i prøvetiden og som ikke har bestået GF2 og dermed ikke er berettiget til at blive optaget i praktikcenter? 
En elev, der mister en uddannelsesaftale om grundlæggende praktisk oplæring (ny mesterlære), vil have mulighed for at blive optaget på grundforløbets 2. del, hvis eleven opfylder de almindelige adgangskrav til grundforløbet, eller er omfattet af § 2 i bekendtgørelse nr. 255 af 21. marts 2020 om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (eud-nødbekendtgørelsen).
Hvis der er tale om en dimensioneret uddannelse, vil det desuden være en forudsætning, at skolen har en ledig kvoteplads. Eleven vil ikke have mulighed for at blive optaget til skolepraktik, da eleven ikke har gennemført den grundlæggende praktiske oplæring eller et grundforløb.
Praktikvirksomheden skal i forbindelse med ophævelsen af uddannelsesaftalen afgive en erklæring om, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med.
Skolen skal i henhold til § 77, stk. 6, og § 91, i bekendtgørelse nr. 1619 af 27. december 2019 om erhvervsuddannelser, udstede en skolevejledning til eleven, der kan danne baggrund for revision af elevens personlige uddannelsesplan.
Hvis eleven optages på grundforløbets 2. del, skal det fastlægges i elevens uddannelsesplan, hvordan eleven kan fortsætte sin uddannelse.
En ansøger uden en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbets 2. del, kan kun optages på grundforløbets 2. del tre gange jf. lovens § 5 a, stk. 4. Optages eleven på grundforløb 2, vil det tælle med ved opgørelse af optag til grundforløb 2. 
Eleven vil godt kunne overgå til en ny mesterlæreaftale igen. Den eventuelle nye mesterlæreaftale vil tælle som optag til grundforløb 2 med uddannelsesaftale, jf. lovens § 5 b, og dermed ikke indgå i de tre forsøg.  

Hvordan stilles elever på uddannelser, der ikke efter de almindelige regler udbydes med skolepraktik, alligevel optages i skolepraktik? 

1. Optag i skoledelen af uddannelsen:
Skolerne har mulighed for at optage elever i skoledelen af uddannelser, der udbydes uden skolepraktik. Det er en betingelse for optagelse, at eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale. Vurderingen af, om det er tilfældet, svarer til den vurdering, som skolerne fortager ved vurdering af optagelse af elever til skolepraktik. Uforskyldt mistet uddannelsesaftale kan efter normal praksis bl.a. være begrundet med, at virksomheden er gået konkurs. Optagelsen sker på samme vilkår som for skolepraktikelever, og eleverne modtager skolepraktikydelse. Elever, der optages i skoleundervisningen efter denne ordning, kan gennemføre hele skoleundervisningen i hovedforløbet, bortset fra undervisning, der indeholder afsluttende prøver jf. §66 g, stk. 2. Ordningen er hjemlet i erhvervsuddannelseslovens § 66 e, stk. 2. Eleven skal indgå en restuddannelsesaftale for at kunne gennemføre uddannelsens praktiske del og for samlet set at kunne færdiggøre uddannelsen.

2. Administrative uddannelsesbeviser efter § 10 eller optag i skolepraktik efter § 5 i nødbekendtgørelse:
En forudsætning for udstedelse af administrative uddannelsesbeviser efter § 10 i eud-nødbekendtgørelsen er, at prøven bliver udskudt, fordi covid-19 gør det umuligt at gennemføre prøven. Hvis forudsætningen er opfyldt, kan elev og virksomhed forlænge aftalen (ikke relevant her) eller eleven kan få et administrativt uddannelsesbevis, som kan udstedes, når følgende tre betingelser er opfyldt: Eleven har mindre end tre måneder tilbage af sin uddannelsestid, der foreligger en praktikerklæring og skolen i sin indstilling har vurderet, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål. 
Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan eleven færdiggøre uddannelsen med brug af skolepraktiklignende undervisning efter § 5, stk. 3, i nødbekendtgørelsen. Skolerne kan således, hvis det er praktisk muligt, oprette skolepraktik på uddannelser, der ikke normalt udbydes med skolepraktik, til elever, der ikke har fået forlænget uddannelsesaftalen, og som ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt bevis.

3. Optag af elever i midlertidig skolepraktik:
Hvis en skole har oprettet skolepraktik på uddannelser, der ikke normalt udbydes med skolepraktik, begrundet i elever, der har fået udskudt prøven og som ikke opfylder kravene til et administrativt bevis, jf. eud-nødbekendtgørelsens § 5, stk. 3, kan skolen efterfølgende desuden optage elever, der opfylder betingelserne for at blive optaget i skolepraktik, som elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale.

Kan USF afsluttes med lokal virtuelprøve?
Ja. Jf. §8, stk 2, nr. 4 i eud-nødreglerne er det muligt at afholde en virtuel prøve i USF. 

Hvis en elev uforskyldt mister sin uddannelsesaftale (fx fordi virksomheden lukker på grund af Covid 19) og uddannelsen normalt ikke er omfattet af skolepraktik, kan eleven så alligevel optages i skolepraktik?
Elever, som får opsagt deres uddannelsesaftale, fordi virksomheden lukker pga. Corona, kan optages til skolepraktik på uddannelser, der normalt ikke udbydes med skolepraktik efter § 5, stk.3 i nødbekendtgørelsen, hvis eleven har mindre end 3 måneder tilbage af sin uddannelsestid og svendeprøven udskydes – og hvis ikke der i situationen er grundlag for at udstede et administrativt svendebevis til eleven og dermed afkorte elevens uddannelse, jf. § 5, stk. 1, jf. §§ 9 og 10.

Hvis eleven ikke er omfattet af svendeprøveproblematikken, kan eleven optages til skolepraktik efter de almindelige regler – dvs. ud fra en vurdering af om eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale, og hvis eleven går på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, og eleven i øvrigt opfylder kravene for optagelse til skolepraktik.

Vil der ske udbetaling af sædvanligt tilskud, når svendeprøver ikke kan afvikles som almindelig svendeprøve, men der skal udstedes et administrativt svendebrev? 
Ja, der udbetales sædvanligt tilskud, fordi der er tale om planlagt undervisning, der ikke kan afvikles eller bliver afviklet på anden måde, jf. nødundervisningsbekendtgørelsens § 8.

Hvilke muligheder er der for at oppebære VEU godtgørelse i de fem arbejdsdage, som hjemsendte lønmodtagere selv skal finansiere ved brug af ferie/særlige feriefridage eller ved løntræk?

VEU-godtgørelse er kompensation for tab af løn, når man deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. Hvis medarbejderen er hjemsendt og skal holde 5 feriedage, inden virksomheden kan søge om lønkompensation, så får medarbejderen løn af sin arbejdsgiver og har derfor ikke tab af løn. Der udbetales altså ikke VEU-godtgørelse, mens medarbejderen holder ferie. Der vil man modtage sin normale løn.

Skal de faglige udvalg inddrages, hvis skolerne fraviger reglerne om tilrettelæggelse af grundforløbsprøven på grundforløb 2? 
Nej, det har skolen ikke pligt til jf. § 8 i BEK nr 255 af 21/03/2020 (Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19), som handler om muligheden for at fravige regler ved en prøves tilrettelæggelse. Her fremgår det, at det faglige udvalg skal inddrages ved skolens beslutning, hvis beslutningen indebærer, at krav til en afsluttende prøve fraviges. Det betyder implicit, at det faglige udvalg ikke skal inddrages, hvis fravigelsen handler om grundforløbsprøven på grundforløb 2.

Kan man bruge studierettet påbygning som erstatning for anden hovedforløbsundervisning?
Ja, det kan man.

Hvordan skal skolen forholde sig i forhold til de hovedforløbselever, der er sendt tilbage til virksomhederne?
Skolen skal snarest muligt etablere kontakt til virksomheden og eleven evt. via e-boks. Her skal afklares, om eleven kan fortsætte i virksomheden og såfremt elev, virksomhed og skole er enige herom, kan skole- og praktikperioder omlægges inden for den samlede uddannelsestid, så en skoleperiode omlægges til praktikperiode. Hvis der ikke opnås enighed om at eleven skal blive i virksomheden, så skal de tilbage i skole og der etableres nødundervisning.

Hvordan håndteres afsluttende prøver og svendeprøver i perioder med skolelukning?
Der er udstedt en nødbekendtgørelse om foranstaltninger på EUD, som fastsætter regelsættet for spørgsmål om prøver og afsluttende prøver. DEG har lavet en vejledning til bekendtgørelsen.
BEK om foranstaltninger på EUD
Vejledning til BEK om foranstaltninger på EUD

Er der mulighed for at få dispensation til at PIU-elever kan optages i SKP?
Ja, skolen kan jf. jf. nødundervisningsbekendtgørelsens optage PIU-elever i skolepraktik, hvis eleven er rejst hjem på grund af Covid19 og ikke kan starte i sin praktikvirksomhed, eller hvis eleven ikke kan afslutte sit praktikforløb.


 

Hhx- og htx-området

Må skolerne samle en hel 1. eller 2. g klasse ad gangen udenfor sammen med en underviser (selvfølgelig med god afstand mellem eleverne) hvis store dele af klassens elever kan defineres som udsatte elever? (19.05)
Nej. Det er ikke muligt for skolen at arrangere undervisningsaktiviteter med fysisk fremmøde for elever, der er omfattet af nedlukningen. Dette gælder uanset, om aktiviteterne har et fagligt eller socialt sigte. 
Ministeriet henviser til det notat, vedr. unge med særligt behov, som er udsendt tidligere. Heri fremgår også forslag til, hvorledes der på en virtuel måde kan skabes fokus på sociale aktiviteter eleverne imellem. Notatet findes her.

Hvad sker der, hvis en elev er syg, når han/hun skal til prøve? (19.05)
Det gælder generelt, og svarende til sædvanlig praksis, at hvis en elev er syg ved en prøve i maj-juni 2020, kan skolen, hvis det er muligt, flytte prøven for den syge elev til et senere tidspunkt inden sommerferien.
Elever, der ikke har mulighed for at aflægge prøven i sommerterminen 2020 på grund af sygdom, vil få aflyst prøven og i stedet få en afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter.
For elever på de 3-årige gymnasiale uddannelser og på gymnasiale fag i eux vil der allerede være en afsluttende standpunktskarakter, der kan træde i stedet for prøvekarakteren – på nær ved SRP/SOP/EOP, hvor der i stedet må gives karakter for det skriftlige produkt. For elever på 2-årig hf vil institutionen efter sygemeldingen skulle give en afsluttende standpunktskarakter.
Der er dog enkelte, særlige grupper, som fortsat skal til sygeprøve, da det som altovervejende hovedregel ikke er muligt at give en standpunktskarakter. Det drejer sig blandt andet om selvstuderende, elever, der som følge af merit ikke har fulgt undervisningen og kun skal til prøve, og elever, der som følge af sanktion skal til prøve pga. højt fravær eller bortvisning fra tidligere prøve. Hvis sådanne elever, kursister eller selvstuderende ikke kan aflægge prøven i sommerterminen på grund af sygdom, skal de pågældende aflægge prøven i sygeprøveterminen august/september 2020.
 

Kan man afvige fra reglen om, at undervisningen i faget stopper, efter det er udtrukket til eksamen? 
Ingen regel forhindrer, at elever, der skal til prøve, og som har fået karakterer den 15. maj, fortsat modtager undervisning i faget. Elevernes motivation kan eventuelt være svækket af, at de allerede har fået karakterer, men må til gengæld være styrket af, at de ved, at de skal til prøve, herunder i mundtlige prøver typisk med læreren som eksaminator

Hvad skal vi gøre, hvis vores htx- eller eux-elever skal op i teknikfag A/B eller teknologi A/B, og de ikke har haft tilstrækkelig mulighed for at gennemføre den forudgående, afsluttende projektperiode, fordi de ikke har haft den fornødne adgang til værkstederne? (opd. 29.04)
Hvis institutionen vurderer, at elever, der er udtrukket til disse prøver, ikke har haft og fortsat ikke har tilstrækkelig mulighed for at gennemføre den forudgående, afsluttende projektperiode som følge af fysiske begrænsninger under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger, kan institutionen vælge, at disse elever i stedet kommer op i den næstsidst placerede udtrukne mundtlige prøve. Denne justering skal altid godkendes af Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Dette gøres ved at sende en mail med en beskrivelse af justeringen og, hvorfor man har lavet justeringen, til ministeriet (Enhedsleder Rune Kjærsgaard Jørgensen på e-mail: Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk)

Skal elever, der er fritaget fra at deltage i nødundervisning med fysisk tilstedeværelse (fx elever i risikogruppen), til prøve i sommertermin 2020? 
Elever, der er fritaget fra at deltage i nødundervisning med fysisk tilstedeværelse, kan vælge, om de vil gå til prøve, eller om de vil have deres afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter. De elever skal inden 1. maj give skolen besked, hvis de alligevel gerne vil afholde prøverne. Hvis elever efter den 1. maj 2020 bliver fritaget fra at deltage i nødundervisning med fysisk tilstedeværelse, skal eleven senest dagen efter fritagelsen meddele, om eleven alligevel vil deltage i prøve.

Vil det altid være muligt at afslutte uddannelsesforløbet med en huebegivenhed ved en mundtlig eksamen? 
Som udgangspunkt afvikles den mundtlige prøve på det tidspunkt, hvor den var planlagt før nedlukningen. Det vil betyde, at undervisningen i mange tilfælde vil fortsætte efter den sidste mundtlige prøve. Skolen må i sådanne tilfælde planlægge alternative huebegivenheder. Det kunne være i forbindelse med offentliggørelse af resultaterne af skriftlige eksamen, som forventes at ligge tættere på undervisningens almindelige ophør.

Kommer der en central udmelding om krav til varighed og omfang for den forlængede undervisning på de gymnasiale uddannelser, eller bestemmer skolerne både omfang og indhold selv med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for afgivelse af årskarakterer?
Der undervises til skoleåret er slut og slutdato fastsættes lokalt, med udgangspunkt i hvornår de normalt ville være færdige med sidste eksamen. Skolerne bestemmer selv indholdet af undervisningen ud fra, hvad de mener, eleverne har behov for.

Hvilke skriftlige prøver skal elever med et studieretningsfag (A-fag) på HTX, som ikke har skriftlig prøve, op til?
De elever, der kun har skriftlig dansk i deres eksamensplan, skal alene til skriftlig prøve i dansk og ikke andre skriftlige prøver.

Skal eksamener på de gymnasiale uddannelser afholdes eller udskydes? 
Den 7. april meddelte Undervisningsministeriet følgende retningslinjer for eksamener:
Alle 3.g elever skal op i to skriftlige eksamener og en mundtlig:

 • Skriftlig dansk

 • Skriftlig eksamen i et udtrukket studieretningsfag på A-niveau.

 • Mundtlig prøve i den store skriftlige opgave (SRP/SOP). Har eleven afsluttet den store skriftlige prøve i vinterterminen, skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne prøve. 

Alle prøver aflyses for elever i 1.g og 2.g på stx, hhx og htx og 1.hf. For disse elever fortsætter nødundervisningen, og der vil blive stillet krav om prøvetræning. Undervisningsministeriet vil stille prøvesæt til rådighed.

VEU-området

Hvilke dele af AMU-programmet er omfattet af genåbningen pr. 27. maj? (26.05)
Fra onsdag den 27. maj kan der åbnes op for alle aktiviteter på Børne- og Undervisningsministeriets ressortområde, dog fortsat efter reglerne om nødundervisning og under hensyntagen til de sundhedsfaglige retningslinjer. Dette omfatter alle AMU-kurser og certifikatkurser (myndigheds- og branchecertifikater) for ledige og beskæftigede, ligesom både IDV og VFU er omfattet.

Hvad med AMU-centrene, som kan have vanskelige økonomisk vilkår, når der ikke kommer kursister? (19.05)
Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en ny hjælpepakke, som skal holde hånden under økonomisk udfordrede AMU-udbydere. 
Hjælpepakken indeholder følgende initiativer:

 • Tilsagn om økonomisk særtilskud ved faldende kursistaktivitet i 2020 sammenlignet med 2019.
 • Tilskud betales til hver udbyder med et beløb på 100.000 kr. pr. mistet års-kursist.
 • Særtilskuddet udbetales for den mistede aktivitet samlet set, dvs. både for beskæftigede og for ledige.
 • Tilskuddet beregnes og udbetales i januar 2021, når skolerne har indberettet hele deres aktivitet for 2020. 
 • Læs Aftale om økonomisk hjælp til udbydere af AMU i forlængelse af COVID-19 (pdf)

Hvordan er kontraktuddannelserne stillet? (opd. 26.05)
Kontraktuddannelserne er med genåbningens fase 2 åbnet. Derfor kan de nu igen gennemføres med fysisk afholdelse (betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør og vejasfaltør).

Er der mulighed for, at også beskæftigede kan deltage i certifikatkurser? (opd. 26.05) 
Ja. Fra onsdag den 27. maj kan der åbnes op for alle aktiviteter på Børne- og Undervisningsministeriets ressortområde, dog fortsat efter reglerne om nødundervisning og under hensyntagen til de sundhedsfaglige retningslinjer. Dette omfatter alle AMU-kurser og certifikatkurser (myndigheds- og branchecertifikater) for ledige og beskæftigede. 

Kan virksomhedsforlagt undervisning gennemføres? (opd. 26.05)
Kurser kan både afholdes på institutionerne samt virksomhedsforlagt, såfremt det foregår i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning ”COVID-19: Forebyggelse af smittespredning”. Institutionens leder har ansvaret for at organisere undervisningen under hensyntagen til de sundhedsfaglige retningslinjer.


Hvem vurderer, hvilke ledige, der kan starte på et certifikatkursus?
Det er jobcenteret, eller den lediges a-kasse, der vurderer, om den ledige kan deltage.

Kan en virksomhed takke ja tak til en hjælpepakke - og så hoppe ud af ordningen i for eksempel 14 dage, fordi det er muligt at sende medarbejderen på AMU-kursus - for så at hoppe tilbage i ordningen, når medarbejderens kursus er slut? 
Ja. Det er muligt for en virksomheds ansatte at være ude af ordningen i en periode. Virksomheden kan ved ansøgningstidspunktet angive perioden, hvor medarbejderen er undtaget fra ordningen. Alternativ kan det ske ved efterregulering, hvis en medarbejder som er omfattet af lønkompensation, undervejs i lønkompensationsperioden skal undtages grundet for eksempel deltagelse på AMU-kursus, øvrig lønrefusion, ferie med videre. Virksomheden skal her angive det antal dage, som den ansatte skal undtages fra kompensation, hvorefter det vil blive modregnet i kompensationen.

Får skolerne fuldt taxametertilskud til fjernundervisning i den periode, skolerne er lukkede? 
Fjernundervisningsaktivitet udbudt og planlagt forud for den midlertidige lukning den 13. marts 2020, skal indberettes som fjernundervisning, der efter almindelige vilkår udløser et lavere taxametertilskud.
På AMU, OBU og FVU skal al aktivitet udbudt efter den midlertidige lukning d. 13. marts 2020 - herunder også de nyudviklede fjernundervisningsforløb til håndtering af kravet om nødundervisning - indberettes som ordinær undervisning, der udløser fuld takst.
På hf- enkeltfag, AVU og GSK gælder det for aktivitet i den midlertidige periode efter d. 13. marts 2020, at de dele af nødundervisningen, som normalt vil være udbudt som ordinært tilrettelagt undervisning, skal indberettes som ordinær undervisning, mens den aktivitet, der normalt ville være udbudt og gennemført som fjernundervisning, som hidtil skal indberettes som fjernundervisning, der efter almindelige vilkår udløser et lavere taxametertilskud.

Hvordan skal vi forholde os til nødundervisning i AMU?
Ministeriet har den 25. marts 2020 udsendt et brev til alle AMU-udbydere, hvori retningslinjerne for nødundervisning på AMU-område er uddybet:
Vedr. afvikling af nødundervisning på AMU

I hvilket omfang er det muligt at tage efteruddannelse i lønkompensationsperioden? 
Medarbejderen kan, efter aftale med virksomheden, deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Virksomheden kan vælge at modtage VEU-godtgørelse / SVU, evt. kombineret med midler fra kompetencefonde, under uddannelsen. Der kan i så fald ikke i uddannelsesperioden tildeles midler for den pågældende medarbejder fra lønkompensationsordningen.

Hvis en virksomhed, når den ansøger om lønkompensation fra staten for en medarbejder, har kendskab til, at medarbejderen i en del af lønkompensationsperioden vil modtage VEU-godtgørelse/SVU, skal virksomheden tage højde for dette i den periode, virksomheden angiver som lønkompensationsperiode. Disse dage vil ved ansøgning blive modregnet i det antal dage, som virksomheden kan modtage lønkompensation for den pågældende medarbejder.

Hvis virksomheden, efter at der er ansøgt om lønkompensation, planlægger, at en medarbejder i en periode deltager i uddannelse med VEU-godtgørelse eller SVU, vil den periode efterfølgende blive modregnet i kompensationsbeløbet. Det vil ske på samme måde, som hvis medarbejderen blev kaldt på arbejde undervejs i perioden med lønkompensation. Det vil sige, at virksomheden efterfølgende skal angive hvilke hele dage i lønkompensationsperioden, medarbejderen var omfattet af VEU-godtgørelse/SVU.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Må skolerne anvende andre skolers AMU-kurser til opkvalificering og efteruddannelse (og modtage VEU-godtgørelse hertil?) 
Ja, det må skolerne gerne.

Kan kravet om mindst 20 % tilstedeværelse for AVU fraviges?
Bestemmelsen om, at mindst 20 procent af et fags uddannelsestid skal tilrettelægges med samtidig tilstedeværelse af lærer og kursist på avu, fraviges. 

Kan FVU-kursister optages alene på baggrund af online test?
Bestemmelsen om, at optagelse til FVU-læsning og FVU-matematik er betinget af brug af de obligatoriske test, VLV2 og VMV2, fraviges.
Læs mere i ministeriets brev til alle udbydere af avu, FVU og OBU 20. marts 2020.

Må nødundervisningen anvendes til, at AMU-udbyderne sender egne ansatte på egne kurser (og får tilskud og VEU-godtgørelse hertil)? 
Nej. Nødundervisning er erstatning for den normale undervisning. Der er ikke mulighed for en sådan undervisning, som heller ikke normalt ville kunne afholdes.

Er I i tvivl om den virksomhed I har kontakt med er omfattet af en kompetenceudviklingsfond? 
Mange overenskomstdækkede virksomheder er omfattet af en kompetencefond og kan dermed få lønkompensation udover VEU-godtgørelse, når overenskomstansatte medarbejdere tager efteruddannelse. Det kan også gælde fjernundervisning i AMU. 
PensionDanmark og DA administrerer de største kompetencefonde på det private arbejdsmarked. 

Kompetencefondene giver tilskud til virksomheder, når medarbejderne deltager i efteruddannelse – også når det afholdes som fjernundervisning. 
Tilskuddet er typisk på et beløb pr. time, som udbetales til virksomheden, når kurset er afsluttet. 
Læs mere om de kompetencefonde, som PensionDanmark administrerer.
Læs mere om de kompetencefonde, som DA administrerer.

Hvordan er det med VEU-godtgørelse på fjernundervisning i AMU? 
Deltagerne kan som udgangspunkt få VEU-godtgørelse til nødundervisning. Dette gælder både på uddannelser med en centralt godkendt prøve og på uddannelser uden en centralt godkendt prøve. 
Det betyder blandt andet også, at gældende regler om 25 % tilstedeværelsesundervisning, at læreren ikke må undervise hjemmefra, samt at krav om kursisternes tilstedeværelse sættes ud af kraft. 


Kan den såkaldte ”lufthavnsmodel” anvendes til nødundervisning? 
Ja, der hvor der allerede foreligger dispensation hertil, og undervisningen må kun omhandle de arbejdsmarkedsuddannelser samt tilhørende delmål, der specifikt er godkendt til at kunne gennemføres under lufthavnsmodellen. Lufthavnsmodellen muliggør at virksomhedsansatte underviser og er specifikt begrundet i særlige forhold som sikkerhed eller forsikring. Anvendelse af lufthavnsmodellen forudsætter, at skolen fortsat kan føre aktivt tilsyn med undervisningen via løbende kontrol og dialog.

 

Øvrig information: 
Der henvises i øvrigt til ministeriets Corona-hotline på telefon:
70 80 67 07 (åben mandag til fredag fra 08.00-17.00) samt til: 

Børne -og Undervisningsministeriets information til uddannelsesinstitutioner om coronavirus/covid-19: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

Børne -og Undervisningsministeriets information om aktuelle tiltag: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200311-nye-tiltag-mod-covid-19-coronavirus

Ministeriets gode råd til undervisning hjemmefra:
https://emu.dk/eud/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19

Politi:
https://politi.dk/corona

Sundhedsstyrelsens information om retningslinjer for håndtering af corona:
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Opdaterede-retningslinjer-har-fokus-paa-at-sikre-god-behandling-til-dem-der-bliver-syge-med-COVID-19

Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar om coronavirus:
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Udenrigsministeriet information om rejser til udlandet og coronavirus:
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens FAQ for medarbejdere:   https://www.medst.dk/nyheder/svar-paa-spoergsmaal-fra-medarbejdere-om-coronaviruscovid-19/

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens FAQ for arbejdsgivere: https://www.medst.dk/nyheder/ansaettelsesretlig-raadgivning-om-covid-19/

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K