Del

Høringssvar

På denne side ligger høringssvar afgivet af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

2021

28.06.21 DEG høringsvar: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne m.fl.

17.06.2021 DEG høringssvar: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende

28.05.2021 Høring over ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse og bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

04.05.21 Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer

19.03.2021 DEG høringssvar: Høring over udkast til bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område

19.03.2021 DEG høringssvar: Vejledende kompetenceprofiler

19.03.2021 DEG høringssvar: Vejledning om bestyrelseskursus

03.03.2021 DEG høringssvar: Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Uddannelsesfilialer)

26.02.2021 DEG høringssvar: Høring vedr. udkast til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

25.02.2021 DEG høringssvar: Høring over udkast til lov om velfærdsaftaler

11.02.2021 DEG høringssvar: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

05.02.2021 DEG høringssvar: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om de gymnasiale uddannelser (Opfølgning på aftale om styrkelse af ordblindeområdet)

26.01.2021 DEG høringssvar: Høring over forslag til lov om ændring af SU-loven (Forhøjelse af fribeløb og forlængelse af bestemmelser om udvidede SU-lånemuligheder som følge af covid-19)

07.01.2021 DEG høringssvar: Høring over forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) (L 134)

05.01.2021 DEG høringssvar: Høring over udkast til to bekendtgørelser

2020

22.12.2020 DEG-L høringssvar: Høring af udkast til vejledning om visitation, virksomhedsrettet indsats og job som vejen til uddannelseshjælpsmodtagere

17.12.2020 DEG-L høringssvar: Høring af ny bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration

17.12.2020 DEG-B høringssvar: Høring af ny bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration

10.12.2020 Høringssvar: Høring over udkast til bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse (FGU) for indsatte i fængsler og arresthuse m.v.

07.12.2020 Høringssvar: 2. eksterne høring vedr. lovovervågning af undervisningsmiljølovens bestemmelser om antimobning, klageinstans m.v.

23.11.2020 Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Studievalg Danmark

23.11.2020 Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse og vejledning om bevilling af særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder

23.11.2020 Høringssvar: Udkast til ny bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelser

02.11.2020 Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl.

30.10.2020 Høring over udkast til bekendtgørelse om frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/22

21.10.2020 Høring over udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

16.10.2020 Høring over ændring af bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (ÅU-bekendtgørelsen)

16.10.2020 Høring over ændring af bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (ÅU-bekendtgørelsen)

15.10.2020 Høring over praktikantbekendtgørelsen

09.10. 2020 Høring om lovforslag, der udmønter initiativer om styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser fra 2 aftaler om opkvalificering fra juni 2020

01.10.2020 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Mulighed for organisatorisk adskillelse af Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium)

24.09.2020 Høringssvar over ændring af AMU- og avu-bekendtgørelsen 

17.09.2020 Høringssvar gratis uddannelse til flygtninge

09.09.2020 Høringssvar over forslag til lov om adgangskurser til udvalgte erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, godkendelse af maritime ikke-videregående uddannelser m.v.

02.09.2020 Høring over udkast til bekendtgørelse om kompensation af statens voksenuddannelsesstøtte for udsat eller aflyst undervisning som følge af COVID-19

24.08.2020 Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om fastsættelse af tidspunkt for digital udstedelse af beviser og genberegning af adgangsgivende eksamensresultat 

27.03.2020 Høring over udkast til vejledning til partnerskabsaftaler

03.02.2020 Høring Håndtering af ansøgere der har afsluttet deres grundskole 2017-2018 - 2019-2019

 

Ældre høringssvar:

Erhvervsuddannelserne 

2019

26.11.2019 Høring over bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogs-dansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og adgangskurser til erhvervsuddannelserne

22.11.20 DEG høringssvar til høring af udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023

01.10.2019 DEG-B og DEG-L høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

12.09.2019 DEG-L høringssvar over udkast til REUs indstilling om institutionsfordelte kvoter 2020

23.05.2019 DEG-L høringssvar over vejledningsområdets bekendtgørelser

09.03.2019 DEG-B og DEG-L høringssvar over forslag til lov om ændring om forberedende grunduddannelse, lov om folkeskolen, lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsuddannelser (måling af elevers trivsel)

29.1.2019 DEG-L høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)

28.1.2019 DEG-B høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)

2018

19.11.2018 DEG-L, DEG-B og Danske SOSU-skoler høring over Udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparatheds-vurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv samt Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet  

14.09.2018 DEG.-L høringssvar over udkast til lovforslag om frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til SPS på VEU-området og i overgangen mellem uddannelsesniveauer 

28.08.2018 DEG høringssvar over lovforslag vedr. obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, konsekvent indgriben overfor vedvarende dårligt præsenterende folkeskoler, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck mv.

20.04.2018 Fælles høringssvar fra Danske SOSU-skoler, B-SOSU, DEG-B og DEG-L vedr. høring over forslag til bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

21.02.2018 DEG-L høringssvar over forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)

21.02.2018 DEG-B høringssvar over forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)

21.02.2018 DEG-B høringssvar over forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)

21.02.2018 DEG-B og DEG-L høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (kommunal indsats for unge under 25 år) (ændringsforslag)

21.02.2018 DEG-B høringssvar over følgeforslag om ændringer i en række love som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v. (samlelov)

21.02.2018 DEG-L høringssvar over følgeforslag om ændringer i en række love som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v. (samlelov)

Voksen- og efteruddannelse

2018

10.12.2018 DEG-L høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden og udkast til bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse

06.12.2018 DEG-L høring over Positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse 2019

03.12.2018 DEG-L høring over ændring af SVU-bekendtgørelsen 

29.11.2018 DEG-L høring over udkast til bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 

23.11.2018 DEG-L høring over ny FVU-bekendtgørelse

14.09.2018 DEG-L høringssvar over udkast til lovforslag om frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til SPS på VEU-området og i overgangen mellem uddannelsesniveauer 

13.08.2018 DEG-L høringssvar over høring af lov om erhvervsfremme

06.08.2018 DEG-L høringssvar over høring over lovforslag om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og implementering af EURES-ordningen

01.08.2018 DEG-L høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af AMU-loven, AUB-loven, godtgørelsesloven og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen efter- og videreuddannelse og flytning af administration af VEU-godtgørelser m.v.)

22.02.2018 DEG-B høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

22.02.2018 DEG-L høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Økonomi og administration

2019

19.11.2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative systemer

27.09.2019 Høring over udkast til cirkulæreskrivelser om fælles dataansvar og opgaver og ansvar for STIL som databehandler for visse systemer som stilles til rådighed på børne- og undervisningsområdet

23.09.2019 Høring over vejledende takstkatalog for samarbejde mellem erhvervsskoler og grundskoler om undervisning i valgfag. 

26.04.2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. 

27.02.2019 DEG høringssvar over høring over udkast til bekendtgørelse om den digitale identifikationsløsning Unilogin og opgaver og ansvar for de dataansvarlige og for Styrelsen for It og Læring som databehandler

2018

30.10.2018 DEG-B og DEG-L høringssvar over høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelser m.fl.

16.08.2018 DEG-B og DEG-L høringssvar over høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

23.04.2018 DEG høringssvar over høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K